actualidad
15 de marzo de 2009
Se creó la Asociación Catalana de Teletrabajadores.

Transcribimos la comunicación de la novedad en catalán y español.

Primer de tot agrair als assistents de la trobada la seva presència i dedicació de temps, n'estic convençut que en traurem profit.

Ante todo agradecer a los asistentes del encuentro su presencia y dedicación de tiempo, estoy convencido que sacaremos provecho.

Assistents: Rafa Fernàndez, Bernat Bombí, Alex Acero, Josep Tintó, Victoria Gracia, Xavier Planagumà i Josep Gaya.

La reunió s'ha iniciat a les 10:00 i hem finalitzat a les 12:30 aproximadament. Hem debatut sobre les diferents maneres de veure /viure (mètodes cognitius) la dinàmica del grup, bàsicament una postura més reflexiva envers d'un altre més orientada a l'acció i les realitzacions.

La reunión se ha iniciado a las 10:00 y hemos finalizado a las 12:30 aproximadamente. Hemos debatido sobre las diferentes maneras de ver /vivir (métodos cognitivos) la dinámica del grupo, básicamente una postura más reflexiva hacia de otro más orientada a la acción y las realizaciones.

Totes dues postures es complementen i es necessiten, tot i que inicialment costa de trobar l'encaix.

Las dos posturas se complementan y se necesitan, aunque inicialmente se hace difícil encontrar el encaje.

El debat ha estat entorn als objectius del grup, el full de ruta i l'abast de l'Associació que es vol crear.

El debate ha sido entorno a los objetivos del grupo, la hoja de ruta y el alcance de la Asociación que se quiere crear.

S'ha acordat tirar endavant amb la constitució de l'ACTT, i que la Junta Directiva estigui constituïda oficialment per els següents membres:

Se ha acordado avanzar en la constitución del ACTT, y que la Junta Directiva esté constituida oficialmente por los siguientes miembros:

  • Alex Acero: President
  • Rafa Fernàndez: Secretari
  • Josep Tintó: Tresorer.
  • Bernat Bombí, Xavier Planagumà i Josep Gaya, vocals

Alex Acero.-
Presidente

más notas

imprimir nota

Información: info@caminandoutopias.org.ar


mail2web.com - Lea su correo electrónico

Lea todos sus correos POP3 desde cualquier equipo, en cualquier lugar del mundo.
¡Sin necesidad de registrarse!

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.